กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5927
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE LOGISTICS OF TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION MANAGEMENT TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION IN THAILAND LOGISTIC SERVICES
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิริยา บุญมาเลิศ
คำสำคัญ: ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย
การตลาด
การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แหล่งอ้างอิง: วิริยา บุญมาเลิศ. 2560. "ปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
หมายเลขชุด/รายงาน: SPU_วิริยา บุญมาเลิศ_2560
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการตลาด การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการตลาด การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3) เพื่อค้นหารูปแบบปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า จำนวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวัดค่ากลางของข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วย One-way Anova (F-test) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis – CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model – SEM) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออก (Export) โดยผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ถือหุ้นทั้งหมด และประเภทสินค้าหลักที่ขนส่งและกระจายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการตลาดอยู่ในระดับมาก ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขายอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการอาหารทะเลแช่แข็งอยู่ในระดับมาก โดยบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ให้ความสำคัญต่อสถานที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า ความพร้อม สะดวก รวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าบริษัทโลจิสติกส์ขนาดกลางให้ความสำคัญต่อทักษะในการนำเสนอ โดยเน้นงานที่ใช้ความรู้หรือทักษะในการทำงานระดับมาตรฐาน บริษัทโลจิสติกส์ขนาดเล็กให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากระดับการหมุนเวียนสินค้าคงคลังต่ำก่อให้เกิดต้นทุนการจัดเก็บที่สูงมากขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของตัวแปรแฝง ได้แก่ การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการตลาด การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย และผลการวิเคราะห์อิทธิพลอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการตลาด การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อการขาย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 3) เพื่อค้นหารูปแบบปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า จำนวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การวัดค่ากลางของข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วย One-way Anova (F-test) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis – CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model – SEM) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
รายละเอียด: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2560
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5927
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CLS-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น